РОЗДІЛ 1 Організаційна структура ПрАТ «АК «Київводоканал»

Організаційна структура ПрАТ «АК «Київводоканал» складається з Головного офісу та восьми наступних відокремлених структурних підрозділів:

 1. Департамент експлуатації водопровідного господарства.
 2. Департамент експлуатації каналізаційного господарства.
 3. Технічний департамент.
 4. Розрахунковий департамент.
 5. Департамент екологічного нагляду.
 6. Управління капітального будівництва.
 7. Дирекція по реконструкції Бортницької станції аерації.
 8. Повірочна лабораторія

 

Головний офіс та відокремлені структурні підрозділи в свою чергу складаються з невідокремлених структурних підрозділів (управлінь, відділів, груп, цехів тощо).

  

РОЗДІЛ 2. Результати діяльності

Фінансові результати 

ПрАТ «АК «Київводоканал» здійснює свою діяльність за допомогою об’єктів централізованого водопостачання та водовідведення, пов’язаних єдиним технологічним процесом виробництва і транспортування питної води, а також відведення і очищення стічних вод, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва і перебувають у володінні та користуванні Товариства відповідно Угоди про передачу в управління ПрАТ «АК «Київводоканал» майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Києва

ПрАТ «АК «Київводоканал» забезпечує споживачів міста Києва послугами централізованого водопостачання та водовідведення відповідно до отриманої ліцензії, проводить ремонти, експлуатацію та обслуговування як власних основних фондів так і майна комунальної власності м. Києва. Крім цього, Товариство надає послуги з водовідведення містам Київської області (Вишгород, Вишневе, Ірпінь, Чабани).

Станом на 31.12.2020 на балансі ПрАТ «АК «Київводоканал» обліковуються основні засоби первісною вартістю 20 178,4 млн грн, з них основні фонди 18 239,4 млн грн, у т. ч. переданих в управління ПрАТ «АК «Київводоканал» територіальною громадою міста Києва 16 977,6 млн грн. Cтупінь зносу основних фондів у цілому по Товариству становить 70 %, що вимагає наявності значних фінансових та трудових ресурсів для підтримання їх у робочому стані.

Загальна довжина водопровідних мереж, що знаходяться у оперативному управлінні ПрАТ «АК «Київводоканал» - 4 312,7 км, з них частка ветхих та аварійних – 46,46 %.

Із загальної кількості каналізаційних мереж 2 732,2 км – частка ветхих і аварійних становить 30,16 %.

Обсяги реалізації послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення у 2020 році у порівнянні з обсягами реалізації у 2019 році, зменшились на 4 % по водопостачанню та на 3,8 % по водовідведенню.

За 2020 рік чистий дохід від надання послуг з водопостачання та водовідведення на 2 % більший ніж у попередньому році. Це відбулося за рахунок введення в дію протягом 2020 року нових тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Перегляд тарифів зумовлений: вимогами чинного законодавства, зростанням вартості паливно-енергетичних ресурсів, реагентів, а також зміною рівня амортизаційних відрахувань, ремонтів основних засобів, податків.

Фінансовим результатом діяльності Товариства за 2020 рік є прибуток у розмірі 112,8 млн грн, у т. ч. від надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення – 39,1 млн грн, а по іншій діяльності – 73,7 млн грн.

Проблемним є питання наявності боргів споживачів перед Товариством за фактично отримані послуги з водопостачання та водовідведення. Так, найбільшими боржниками ПрАТ «АК «Київводоканал» залишаються житловий сектор, загальний борг якого на 01.01.2021 становить 908,3 млн. грн (90%) та теплоенергокомпанії (8%).

Заборгованість теплоенергокомпаній за холодну воду, використану на власні потреби та для виготовлення гарячої води, на 01.01.2021 залишилась у розмірі 81,7 млн. грн, з них ТОВ «Єврореконструкція» − 8,9 млн. грн, КП «Київтеплоенерго» − 72,6 млн. грн.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги дорівнює 261,6 млн грн, у т. ч. розрахунки за:

-                     матеріали                                         -   73,2 млн грн;

-                     виконані підрядні роботи            -   46,8 тис. грн;

-                     придбані основні засоби              -   62,7 млн грн;

-                     за надані послуги                          -   78,9 млн грн;

Водночас, повідомляємо, що заборгованість ПрАТ «АК Київводоканал» перед      ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» за спожиту активну електричну енергію за минулий період, що залишалась на 01.01.2020 у розмірі 72,5 млн. грн. протягом 2020 року погашена в повному обсязі. Однак залишилась не профінансованою з державного бюджету заборгованість з різниці в тарифах на послуги з водопостачання та водовідведення, що утворилась на 01.01.2016 у розмірі 87,4 млн. грн.

 

РОЗДІЛ 3. Ліквідність та зобов'язання

За 2020 рік Показники ліквідності, платоспроможності та фінансової стабільності ПрАТ «АК «Київводоканал» мають наступні значення.

 

Назва показника

Значення показника

Нормативне значення

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,03

> 0

збільшення

2. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)

0,88

> 1

3. Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,73

0,6 – 0,8

4. Коефіцієнт платоспроможності

0,11

> 0,5

5. Коефіцієнт оборотності активів

0,37

>0,1

збільшення

 

Інтерпретація отриманих показників.

 • Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує яка частина короткострокових зобов`язань може бути сплачена терміново. Грошова платоспроможність Товариства станом на 31.12.2020 року становить 0,03 (нормативне значення – більше 0).
 • Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов’язань Підприємства та показує достатність ресурсів, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань. Нормативне значення коефіцієнту більше 1. На кінець звітного періоду коефіцієнт покриття становить 0,88.
 • Коефіцієнт швидкої ліквідності показує наскільки найбільш термінові зобов’язання покриті ліквідними активами. На кінець звітного періоду коефіцієнт становить 0,73 (нормативне значення 0,6-0,8).
 • Коефіцієнт фінансової стабільності (платоспроможності або автономії) розраховується як відношення власного капіталу до підсумку балансу і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих в його діяльність, тобто ступінь фінансової незалежності. Підприємство має власний капітал в загальній сумі його фінансових ресурсів в низькому значенні (0,11) (нормативне значення – більше 0,5).
 • Коефіцієнт оборотності активів характеризує ефективність використання активів з точки зору об’єму реалізації, вказуючи скільки гривень реалізації припадає на кожну гривню, вкладену в активи підприємства. На кінець звітного періоду коефіцієнт оборотності активів складає 0,37 (нормативне значення – більше 0,1).

 

РОЗДІЛ 4. Екологічні аспекти

Стан навколишнього природного середовища за сучасних умов розвитку міста є визначним фактором життєзабезпечення.

З метою попередження та недопущення погіршення стану довкілля необхідно проводити оцінку господарської діяльності на предмет впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людей.

Основними напрямками забруднення навколишнього природного середовища є:

 • Забруднення атмосферного повітря;
 • Забруднення водних ресурсів;
 • Забруднення ґрунтів;
 • Утворення відходів.

 

Атмосферне повітря

 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення здійснюються виробничими підрозділами ПрАТ «АК«Київводоканал» згідно з дозволами на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами у кількості 58 одиниць, в тому числі:

 • Департамент експлуатації водопровідного господарства – 17 од.
 • Бортницька станція аерації – 3 од.
 • Департамент експлуатації каналізаційного господарства – 33 од.
 • Технічний департамент – 4 од. 
 • СП «Хвиля» - 1од.

 

Водні ресурси

Основною функцією Департаменту експлуатації водопровідного господарства. ПрАТ «АК «Київводоканал» є виробництво питної води, що відповідає вимогам Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги  до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10).

Місто Київ забезпечується питною водою з трьох джерел водопостачання – річок Дніпро, Десна та підземних водоносних горизонтів. Артезіанський водопровід експлуатує свердловини сеноман-келовейського та середньоюрського водоносних горизонтів, глибиною від 90 до 340 м.

Спостерігається тенденція до погіршення якості води поверхневих джерел водопостачання міста за рахунок збільшення впливу антропогенних чинників: безсистемна господарська діяльність з порушенням допустимих меж освоєння територій, надмірна інтенсифікація використання природних ресурсів, замулення, забруднення та заростання річок.

Забруднення природного походження насамперед пов’язано з тим, що води річок Дніпро та Десни формуються в північних районах українського і білоруського Полісся, яке є потужним джерелом надходжень органічних речовин природного походження.

Хімізація сільського господарства, забудова прибережних територій, екологічні негаразди призвели до забруднення річок великою кількістю неочищених і недостатньо очищених стічних вод.

Якість поверхневих вод значно коливається впродовж року. Спостерігається погіршення якості дніпровської та деснянської води за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками у весняно-літній період.

На відміну від поверхневих джерел підземні води більш захищені від антропогенного забруднення. Водопостачання з артезіанських свердловин є альтернативним при критичному забрудненні поверхневих джерел централізованого водопостачання як природного характеру, так і через техногенну діяльність людини.

Загальна проектна потужність господарсько-питного водопроводу м. Київ складає 2100 тис.м3/добу, у т. ч. з Дніпровської водопровідної станції - 600 тис.м3/добу, з Деснянської водопровідної станції – 1080  тис.м3/добу, з артезіанського водопроводу – 420 тис.м3/добу.

Фактичні обсяги підйому та подачі питної води за 2020 рік:

№ з/п

Підрозділ

Піднято води

тис. м3/добу

Подано води

в мережу,

тис. м3/добу

1

Управління експлуатації Дніпровської водопровідної станції

62 044,085

57 235,839

2

Управління експлуатації Деснянської водопровідної станції

169 122,591

157 309,516

3

Управління експлуатації артезіанських свердловин та насосних водопровідних станцій

22 302,764

22 104,409

Для підготовки питної води вона забирається з поверхневих джерел – р. Дніпро і Десна та очищується на очисних водопровідних спорудах Дніпровської та Деснянської водопровідних станціях. Технологія водопідготовки питної води включає оброблення води реагентами з наступним відстоюванням та фільтруванням. В процесі очищення води утворюється осад. Основна маса осаду осідає у відстійниках, а решта затримується в загрузці швидких фільтрів. В процесі експлуатації очисні водопровідні споруди підлягають періодичній промивці та чистці.

Осади відстійників та промивні води із швидких фільтрів скидаються в річку Дніпро та Русанівську протоку. Скид цих осадів є значним забруднювачем річки Дніпро.

Скид забруднюючих речовин у водні об’єкти Дніпровською та Деснянською водопровідними станціями здійснюється згідно з дозволом на спеціальне водокористування для ПрАТ «АК «Київводоканал» від 23.07.2020 року № 45/КІ/49д-20 та затвердженими гранично допустимими скидами (ГДС). Досягнення нормативів ГДС (концентрації забруднюючих речовин, обсяги скиду забруднюючих речовин у водні об’єкти)  можливе лише при введені в експлуатацію станцій зневоднення осадів на Дніпровській та Деснянській водопровідних станціях.

За 2020 рік обсяги скиду зворотних вод, забруднюючих речовин по Дніпровській та Деснянській водопровідних станціях і Бортницькій станції аерації були наступними:

№ з/п

Підрозділ

Обсяг зворотних вод,тис м3

Маса забруднюючих речовин,тонн

1

Дніпровська водопровідна станція

4728,9

628,26

2

Деснянська водопровідна станція

11758,8

2764,42

3

Бортницька станція аерації

264334,1

53658,44

 

На сьогодні якість питної води контролюється відповідно до вимог нормативного документу ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Якість питної води в централізованої системи господарсько-питного водопостачання міста Київ цілодобово контролюється 3-ма хіміко-бактеріологічними лабораторіями ПрАТ «АК «Київводоканал». Щодоби відбирається та аналізується приблизно 1000 проб води, які контролюються за 22 показниками. Щомісяця якість питної води контролюється за 50 показниками, а у широкому спектрі інгредієнтів питна вода щорічно досліджується за 80 показниками. Контроль за показниками якості питної води здійснюється щодня в 35-ти контрольних точках мереж, 19-х насосних водопровідних станціях.

За результатами лабораторних досліджень хіміко- бактеріологічних лабораторій Товариства якість питної води в м.Києві відповідає вимогам  ДСанПіН 2.2.4-171-10.

Фахівці Товариства постійно працюють у напрямі поліпшення якості питної води. Досвід показує реальну можливість поліпшення якості питної води за рядом основних показників завдяки універсальності традиційних технологічних прийомів підготовки питної води. До таких технологій в першу чергу належать коагулювання і подальше освітлення води. Для оптимізації процесу реагентної обробки води фахівці Товариства проводили пошук нових реагентів для визначення більш ефективних зразків.

Також Товариство працює в напрямі повної заміни рідкого хлору в процесі знезараження питної води. Оскільки всі артезіанські насосні станції знаходяться в міській забудові і заміна хлордозуючого обладнання для знезараження води на більш екологічно-безпечне є пріоритетним напрямом у технічному й технологічному переоснащенні господарства. На сьогодні Товариством уже впроваджено на 14 артезіанських насосних станціях технології знезараження питної води гіпохлоритом натрію У 2020 було проведено реконструкцію  вузла знезараження на НВС «Мінська»

Для знезараження питної води на Деснянській водопровідній станції застосовується хлор-аміачний метод знезараження. Рідкій хлор є отруйною речовиною. Транспортування та зберігання хлору може мати потенційну екологічну загрозу.

Для підвищення екологічної безпеки та виключення ризиків отруєння людей при зберіганні та транспортуванні  рідкого хлору Товариство постійно вело пошук більш безпечних  методів знезараження. Одним із таких реагентів є діоксид хлору, який має високу окислювальну здатність та виробляється безпосередньо на місці застосування у вигляді водного розчину.

У 2020 році на Дніпровській водопровідній станції було впроваджено технологію знезараження питної води діоксидом хлору, який виробляється за допомогою хлориту натрію та соляної кислоти.

Очисні споруди Бортницької станції аерації були запроектовані в 50-х роках минулого століття. За існуючими на той час нормами, розрахунок проводився з метою забезпечення в очищеній стічній воді нормативних концентрацій забруднюючих речовин тільки за 3 показниками – завислі речовини, БСК20 (біологічне споживання кисню) та вміст розчиненого кисню. Фактично, очисні споруди повинні були видаляти із стічних вод тільки нерозчинені речовини та органічні забруднення. Всі блоки очистки стічних вод мають однакові технологічні схеми.

З 1965 року, коли був запущений в роботу I блок очисних споруд, і до сьогоднішнього дня ніяких суттєвих змін в технологічні схеми очистки стічних вод не вносилося.

Наразі, для Бортницької станції аерації визначено 12 основних показників якості очищених зворотних вод (завислі речовини, хлориди, сульфати,  БСК5,  ХСК, фосфати, азот амонійний, нітрити, нітрати, залізо, нафтопродукти, СПАР (поверхнево-активні речовини) відповідно до нормативів гранично допустимого скиду (ГДС) речовин у Канівське водосховище із зворотними водами Бортницької станції аерації, які входять до складу Дозволу на спеціальне водокористування для ПрАТ «АК «Київводоканал» від 23.07.20 року № 45/КІ/49д-20 (затверджені і узгодженні з терміном дії – з 23.07.20 року до 23.07.2023 року).

Найбільшою проблемою при очищенні стічних вод на очисних спорудах БСА є біогенні елементи (сполуки азоту та фосфору – азот амонійний, нітрити, нітрати) на досягнення яких очисні споруди не запроектовані, а вимоги до них стають більш жорсткими з кожним роком. Досягати якісного очищення за цими показниками на існуючих спорудах, фактично, можливо лише завдяки задіянню в роботу всіх технологічних споруд, підвищеними витратами повітря на біологічну очистку (і, як наслідок – значним збільшенням споживання електроенергії). Таким чином, при проектній потужності 3-х блоків станції 1,8 млн. м3/добу, її теперішня фактична потужність (600-800 тис. м3/добу) є максимальною при якій можливо забезпечувати нормативне очищення стічних вод.

Таким чином, найголовнішим завданням на сьогодні є впровадження проекту повної реконструкції станції з заміною технологічних споруд очищення стічних вод на сучасні та впровадженням нової технологічної лінії обробки та утилізації осадів стічних вод. В разі неприйняття термінових заходів, ситуація буде ще більше погіршуватися і призведе, в остаточному підсумку, до скиду неочищених стоків міста в р. Дніпро і виникненню екологічної катастрофи не тільки українського, а й європейського масштабу.

ПрАТ «АК «Київводоканал», виступає Замовником по проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод та будівництва технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації» (далі – проект), що реалізується відповідно до норм Закону України  «Про ратифікацію Договору (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання кредиту для реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках  реалізації проекту» від 26 вересня 2015 року № 664-VIII.

Станом на сьогодні, вже повністю завершено розробку проектної документації стадії  «Проект» і «Робоча Документація», та розпочата тендерна процедура міжнародних відкритих торгів на закупівлю робіт (вибору генеральної підрядної організації) по проекту. Орієнтовний строк початку основного етапу робіт – початок 2021 року, завершення – 2026 рік.

Проектом передбачено використання сучасних та ефективних технологічних схем очищення стічних вод, що мають широке впровадження на очисних спорудах великих міст Європи та світу.

Основною причиною забруднення стічних вод є скид забруднених комунально – побутових і промислових стічних вод безпосередньо у систему міської каналізації. Для переважної більшості підприємств промисловості скид забруднюючих речовин істотно перевищує встановлений рівень Допустимих концентрацій (ДК).

 

Кількість перевищень ДК

Рік

Кількість підприємств

Кількість підприємств з перевищенням ДК

2020

7045

1100

 

Більша частина каналізаційних мереж потребує заміни або капітального ремонту. Часті пориви каналізаційних колекторів є постійним джерелом небезпечного забруднення навколишнього природного середовища.

З метою запобігання псування обладнання систем водовідведення та безперебійної в мережах регламентних норм роботи споруд очищення стічних вод та обробки осадів і гарантування, що скиди стічних вод з очисних споруд не спричинять згубного впливу на навколишнє природне середовище, розроблені Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядок визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення від 01.12.2017 №316, які зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 15.01.2018 №56/31508. Для забезпечення контролю за досягненням нормативних вимог за скиданням стічних вод до міської каналізаційної мережі м. Києва на місцевому рівні розробляються  «Правила приймання стічних вод абонентів у систему каналізації міста Києва» (далі – Правила).

Контроль за дотриманням нормативних вимог за скидом стічних вод до міської каналізаційної мережі здійснює Департамент екологічного нагляду  ПрАТ «АК «Київводоканал» (ДЕН), який при виконанні своїх функцій, керується місцевими Правилами. ДЕН постійно виявляє випадки, коли абоненти (підприємства різних галузей промисловості та різних видів діяльності) скидають у міську каналізацію жири, відпрацьовані нафтопродукти, інші заборонені до скиду речовини, допускають значні перевищення допустимих концентрацій забруднюючих речовин, що іноді призводить до зупинення роботи каналізаційних насосних станцій

 

Кількість підприємств на обліку ДЕН та виявлені порушення

Рік

На обліку підприємств

Обстежено підприємств

Виявлені порушення

та наданні приписи

2020

7045

3122

7091

 

Для покращення навколишнього природного середовища міста Києва підприємства, що скидають забруднюючі речовини у міську каналізаційну мережу, встановлюють локальні очисні споруди, а саме в 2020 році встановлено 1923 одиниць очисних споруд для попереднього очищення промислових стічних вод.

В останні десятиріччя в стічних водах, що надходять на очищення, концентрації сполук азоту та фосфору різко зросли. Якщо, в середині 90-х років минулого століття вони становили 15-20 мг/л (по азоту амонійному) та 6-8 мг/л (по фосфатах), то на сьогоднішній день вказані показники сягають 50 та 30 мг/л, відповідно.

 

 

Якість стічних вод

Рік

Найменування забруднюючих речовин

Якість стічних вод, що надходять на очисні споруди БСА

Якість очищених стічних вод на виході з очисних споруд БСА

 

2020

Азот амонійний, мг/дм3

47,7-49,5

7,7

Фосфати, мг/дм3

20,38-25,39

4,31

ХСК, мг/дм3

826-844

73,9

Завислі речовини, мг/дм3

511-681

19,54

За результатами лабораторних досліджень якість очищених зворотних стічних вод, що скидаються у р. Дніпро, відповідала встановленим ГДС.

Отже, для запобігання порушень у роботі мереж і споруд каналізації, підвищення рівня безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод підприємств залежить від успішності співпраці та порозуміння виробників, споживачів та органів місцевого самоврядування.

 

РОЗДІЛ 5. Соціальні аспекти та кадрова політика

-          Загальна кількість працівників та частка жінок на керівних посадах.

Загальна кількість працівників станом на 01.01.2021р. становить 6556 осіб, з них жінок – 2727 осіб, частка жінок на керівних посадах становить – 7,55 % (або 206 осіб); станом на 01.01.2020р. загальна кількість працівників становила – 6423 особи, з них жінок – 2694 осіб, частка жінок на керівних посадах становила – 7,47%  (або 201 особа).

-          Заохочення (мотивація ) працівників.

За сумлінне виконання обов’язків, встановлених трудовим договором, ініціативу, тривалу і бездоганну роботу, значні трудові досягнення  в Товаристві застосовуються такі заходи заохочення: оголошення подяки, нагородження почесною грамотою, відзнакою «Заслужений працівник ПрАТ «АК «Київводоканал». Зокрема, в 2020 році до заохочення вищезазначеними нагородами було представлено – 147 осіб; в 2019 році – 245 осіб.

-           Навчання та освіта персоналу.

У відповідності до чинного законодавства України та у відповідності до програм навчання  працівників, в Товаристві систематично здійснюється робота по навчанню та розвитку персоналу. Зокрема, у 2019 році: проведено навчання та підвищення кваліфікації персоналу різних категорій  – 1877 осіб, у 2020 році – 1367 осіб.

Підвищено кваліфікаційні розряди робітникам в тому числі за результатами навчання в 2019 році - 135 особам, у 2020 році – 79 особам.

 Присвоєно кваліфікаційні категорії інженерно-технічним працівникам, у 2019 році – 106 особам, у 2020 році – 115 особам.

Витрати на навчання у 2019 році  становили – 1649550,12 грн., у 2020 році – 1947458,0 грн.

            Освітній рівень працівників становить: 

Повну вищу освіту мають 1968 осіб; базову вищу – 218 осіб; неповну вищу – 1059 осіб; професійно-технічну – 956 осіб; повну загальну середню – 2226 осіб; базову середню - 129 осіб.

-          Інше

 Здійснено страхування робітників за кошти Товариства  у 2020 році –   4227 осіб, у 2019 році –  4131 осіб.                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про стан охорони праці та травматизму по

ПрАТ «АК «Київводоканал» за 2020 рік

     

№ з/п

Найменування

За  2020р.

1.

Кількість працюючих всього:

6556

 

у т.ч. жінок

2727

2.

Кількість потерпілих від нещасних випадків

 

 

на виробництві

8

3.

Кількість потерпілих від нещасних випадків

 

 

не пов'язаних з виробництвом

154

4.

Витрати на заходи з охорони праці з усіх джерел фінансування (грн)

 -

5.

Заходи поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, їх виконання

Розроблені та виконуються

6.

Наявність у колдоговорі розділу "Охорона праці"

Наявний

7.

Проведення навчання та перевірки знань охорони праці (кількість атестованих всього) :

4084

 

 -  у т.ч. посадових осіб

584

 

 - по професіям, пов'язаних з підвищеною небезпекою

3963

8.

Проведення нарад, оперативного контролю (всього) :

 

 

 - щотижневих

271

 

 - щомісячних

81

9.

Кількість проведених семінарів з охорони праці

1

10.

Кількість уразливих місць, які не відповідають безпечним умовам праці

 -

11.

Розроблено та переглянуто інструкцій (всього):

369

 

 - у т.ч. з охорони праці

288

 

 - посадових

590

12.

Кількість проведених перевірок в структурних підрозділах з питань охорони праці

276

13.

Кількість працівників, яким поліпшено умови праці

 -

14.

Кількість проведених медоглядів

1816

15.

Забезпеченість працюючих спецодягом, спецвзуттям, ЗІЗ (%)

1

16.

Кількість працівників, які виконують роботу з підвищеною небезпекою

3401

17.

Кількість працюючих у шкідливих умовах праці

3053

18.

Кількість робочих місць, які підлягають атестації:

514

 

 - з них атестовано

91

19.

Наявність системи управління охорони праці (положення та номер наказу про затвердження)

Наявна

20.

Створення комісії з охорони праці

Створено

21.

Функціонування кабінету по охороні праці

Функціонує

22.

Кількість придбаної нормативно-технічної документації та літератури з охорони праці

147

23.

Наявність служби з охорони праці (кількість працівників)

22

24.

Наявність служби з нагляду за будівлями і спорудами

8

25.

Кількість виробничих будівель та споруд, (всього)

840

 

 - у т.ч. потребують ремонту

0

 

 - потребують виведення з експлуатації

 -

26.

Кількість об'єктів на яких:

1

 

 - проведено паспортизацію

192

 

 - проведено обстеження

191

 

 - складено реєстр будівель

191

27.

Наявність машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів інших засобів (одиниць) в т.ч.

13954

 

 - потребують ремонту

710

 

 - потребують виведення з експлуатації

42

28.

Проведення паспортизації санітарно-технічного стану робочих місць, підприємств та вжитих заходів щодо приведення їх у відповідність до нормативно-правових актів з охорони праці

Проводяться санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища та трудового процесу на робочих місцях

     

 

 

РОЗДІЛ 6. Ризики

Для внутрішнього страхування підприємницьких ризиків є створення та використання на підприємстві резервів (фондів), які створюються, регулюються обліковою політикою суб'єкта господарювання, галузевими стандартами та іншими нормативно-правовими актами.

Резерви зобов'язань та відрахувань - це нефінансові зобов'язання, які визнаються, коли ПрАТ «АК «Київводоканал» (далі – Компанія) має юридичне або конструктивне зобов'язання в результаті минулих подій, існує ймовірність, що для погашення такого зобов'язання потрібно буде вилучити ресурси, а суму цього зобов'язання можна розрахувати з достатнім рівнем точності. Коли існують декілька схожих зобов'язань, імовірність того, що для їх погашення знадобиться відтік грошових коштів, визначається для всього класу таких зобов'язань.

У ПрАТ «АК «Київводоканал» до таких резервів станом на 31.12.2020 можна віднести наступні:

 • резерв під очікувані кредитні збитки (резерв сумнівних боргів) – використовується для погашення безнадійної заборгованості;
 • резерв майбутніх витрат (і платежів);
 • резерви соціальної спрямованості (резерв забезпечення виплат персоналу) – створюються для виплати відпусток, на випадок звільнення персоналу;
 • резерви під знецінення запасів.

 

            Спрощеним підходом до визнання очікуваних кредитних збитків є розрахунок очікуваних кредитних збитків за торговельною дебіторською заборгованістю з використанням матриці забезпечення. Залежно від ситуації Компанія використовує для оцінювання очікуваних кредитних збитків за весь строк дії за фінансовими активами свій власний історичний досвід кредитних збитків за торговельною та іншою дебіторською заборгованістю. Матриця забезпечення визначає ставки забезпечення (коефіцієнти збитку) залежно від кількості днів, що минули з моменту визнання торговельної дебіторської заборгованості простроченою з урахуванням ризику настання дефолту (невиконання зобов'язань).

Забезпечення (резерв майбутніх платежів) визнається тільки якщо виконуються усі умови:

 • компанія має існуюче зобов'язання (юридичне чи конструктивне) внаслідок минулої події;
 • ймовірно, що для виконання зобов'язання буде необхідним вибуття економічних вигід;
 • можна достовірно оцінити суму зобов'язання.

Сума, визнана як забезпечення, має бути найкращою оцінкою видатків, необхідних для погашення існуючого зобов'язання на кінець звітного періоду, за вирахуванням суми очікуваного відшкодування.

При визначенні суми забезпечення Компанія враховує ризики та невизначеності, які неминуче пов'язані з багатьма подіями та обставинами, вплив вартості грошей у часі.

Забезпечення створюються для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на виплату відпусток працівникам.

Сума забезпечення витрат на виплату відпусток визначається за обліковою оцінкою грошових ресурсів, необхідних для погашення даного зобов'язання, на дату балансу та включається до складу витрат звітного періоду.

Забезпечення використовуються лише на відшкодування лише тих витрат, для покриття яких вони були створені.

 

Поточні забезпечення та резерви під знецінення ПрАТ «АК «Київводоканал»

Забезпечення виплат персоналу

Відповідно до вимог законодавства України Компанія зобов’язана оплачувати своїм працівникам щорічні відпустки, що розраховуються в залежності від кількості фактичного відпрацьованого часу.

На 31 грудня 2020 року зобов'язання Компанії перед своїми працівниками з оплати відпусток за період, який підлягає оплаті як відпустка, складають 64 499 тис. грн.

Забезпечення під виконання судових рішень

У складі забезпечень під виконання судових рішень станом на 31 грудня 2020 року визнані штрафні санкції по судових справах в сумі 1069 тис. грн. та інше в сумі  3 857 тис. грн.

Резерви на покриття збитків під знецінення

Резерви на покриття збитків під знецінення станом на 31 грудня 2020року представлені наступним чином:

Запаси                                                                                               12 604 тис. грн                                   

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги            663 305 тис. грн

Інша поточна дебіторська заборгованість                                     54 909 тис. грн

 

 

 

РОЗДІЛ 7. Дослідження та інновації

1. Для пошуку шляхів удосконалення технологій знезараження і очищення питної води та стічних вод у 2020 році у ПрАТ «АК «Київводоканал»  було проведено лабораторні та промислові випробування (дослідження), спрямовані на визначення ефективності нових реагентів, зокрема:

- промислові випробування коагулянту НР 3253 виробництва компанії Sukim Water Treatment Chemical Production LTD на Деснянській водопровідній станції;

- промислові випробування реагентів виробництва концерну «VTA Austria GmbH» на Бортницькій станції аерації;

- промислові випробування природного кліноптилоліту фракції 1-3 мм (цеоліт) як завантаження швидких фільтрів на ОВС-2 Деснянської водопровідної станції;

- лабораторні випробування препарату «Еlixir for water purification» на Деснянській водопровідній станції;

- лабораторні випробування пиловидного активованого вугілля на Дніпровській та Деснянській водопровідних станціях.

- експериментальне наукове дослідження «Впровадження системи захисту від кородування трубопроводів у водопровідних мережах житлового масиву Оболонь у Оболонському районі м. Києва».

 

2. З метою використання гіпохлориту натрію, що виробляється Товариством, в якості дезінфекційного засобу було виконано низку досліджень і заходів:

- за результатами мікробіологічних досліджень, проведених Інститутом громадського здоров’я ім. О.М. Марзеєва, Держпродспоживслужбою України видано Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи про ефективність дезінфекційного засобу розчин гіпохлориту натрію, виготовлений в електролізних хлораторних установках ЕП-10-52 виробництва ТОВ «Спільне українсько-американське підприємство «Промтехвод» та установці Selcoperm SES 125-2000 виробництва «Grundfos», основною діючою речовиною засобу є активний хлор у межах 0,4 - 1,0 %;

- розроблено та затверджено Технічні умови «Засіб дезінфекційний гіпохлорит натрію. Технічні умови» (ТУ У 20.2-03327664-002:2020), які внесено до бази даних «Технічні умови України» і отримано Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи Держпродспоживслужби України №12.2-18-2/12269 від 04.06.2020;

- розроблено та затверджено Паспорт безпеки хімічної речовини на розчин гіпохлориту натрію згідно з Регламентом REACH (EC) № 1907/2006;

- відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я від 06.11.2020            № 2535 вказаний дезінфекційний засіб внесено до Державного реєстру дезінфекційних засобів.

 

3. У ході збору інформації від структурних підрозділів  ПрАТ «АК «Київводоканал» для заповнення форми державного статистичного спостереження № 1 – інновація «Обстеження інноваційної діяльності підприємства за період 2018 – 2020 роки» було з’ясовано наступне.

1.1. Департаментом інформаційного забезпечення та зв’язку для забезпечення захисту інформації та безпеки автоматизованих систем (АС), що забезпечують виробничу діяльність ПрАТ «АК «Київводоканал», протягом 2018-2020 років була створена система захисту інформації (СЗІ), що представляє собою комплекс організаційних, інженерно-технічних заходів, а також впровадження програмно-апаратних засобів захисту інформації. Система здійснює контроль транспортних потоків інформації, виконує визначення ризиків програмних процесів та регулює права доступу згідно політики інформаційної безпеки Товариства. У 2020 році на зазначений інноваційний захід було витрачено (у цілих числах) 980 тис. грн.

Інноваційним проєктом 2020 року є розробка та впровадження автоматизованої підсистема контролю якості послуг з водопостачання та водовідведення                  корпоративної інформаційної системи “ІТ-Підприємство” ПрАТ «АК «Київводоканал». Інноваційність підсистеми полягає в тому, що вона дозволяє                            фіксувати як показники якості води з поверхневих та підземних джерел, в технологічному процесі водопідготовки та доставки води споживачам, так і                        показники якості очищення стоків. У 2020 році на зазначений інноваційний захід було витрачено (у цілих числах) 3371 тис. грн.

1.2. Департаментом експлуатації каналізаційного господарства та Управлінням капітального будівництва у 2020 році завершено реалізацію проєктів будівництва (реконструкції, ремонту), в рамках яких впроваджено на об’єктах Товариства нові або суттєво удосконалені технічні і технологічні рішення:

- «Реконструкція  РУ – 0,4 кВ РП-252 каналізаційної насосної станції «Оболонь» на суму 17 705,4 тис. грн;

- «Реконструкція вузла знезараження на насосній водопровідній станції «Мінська» по вул. Мінське шосе, 30 в Оболонському районі м. Києва» - 21 510,8 тис. грн;

- «Реконструкція резервуарів чистої води насосної станції «НВС-ІІ» по вул. Дніпроводська, 1-а в Оболонському районі м. Києва. Коригування» -  46 051,5 тис. грн;

- «Оснащення системи вентиляції грабельного відділення каналізаційної насосної станції «Комсомольська» системою озонування» - 880 тис. грн

 

4. Для підвищення обізнаності працівників ПрАТ «АК «Київводоканал» про інноваційні технології, обладнання, устаткування, матеріали, призначені для застосування у водопровідно-каналізаційному господарстві, протягом 2020 року в режимі Zoom конференцій було проведено 8 зустрічей фахівців Товариства з представниками організацій, підприємств, компаній, якими надано відповідні інформаційні та презентаційні матеріали.

 

 

РОЗДІЛ 8. Перспективи розвитку 

 1. Інвестиції в майбутнє – інформатизація та розвиток дистанційного обслуговування.
 2. Корпоративні стандарти – робота з персоналом: навчання, 100% перехід на обслуговування абонентів державною мовою.
 3. Договірна компанія – підготовка та проведення договірної роботи в рамках нового Законодавства ЖКГ.
 4. Кампанія по реструктуризації заборгованості – зменшення дебіторської заборгованості
 5. Соціальний аспект – розвиток інклюзивної практики.
 6. Екологічний аспект – інформування населення про необхідність відповідального ставлення до енергоресурсів.

Заходи річного  інвестиційного плану Товариства на 2021 рік:                                                                                                                                                

Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання:

 • Реконструкція Дніпровської водопровідної станції з впровадженням технології очистки промивних вод за адресою вул. Дніпроводська, 1А, в Оболонському району м. Києва. Загальна планова сума використання коштів 1 792,68 тис грн. (без ПДВ).
 • Реконструкція енергогосподарства Дніпровської водопровідної станції в м. Києві. Загальна планова сума використання коштів 65 196,47 тис грн. (без ПДВ).
 • Реконструція ВНС «Оболонь-1» з впровадженням системи очистки питної води за адресою: просп. Героїв Сталінграду,12 в Оболонському районі м. Києва. Загальна планова сума використання коштів 1 697,75 тис грн. (без ПДВ).
 • Реконструція ВНС «Оболонь-2» з впровадженням системи очистки питної води за адресою: вул. Богатирська 22/2б в Оболонському районі м. Києва. Загальна планова сума використання коштів 1 447,04 тис грн. (без ПДВ).
 • Реконструція ВНС «Троєщина» з впровадженням системи очистки питної води за адресою: вул. Драйзера,2  в Деснянському районі м. Києва. Загальна планова сума використання коштів 1 556,64 тис грн. (без ПДВ).
 • Реконструкція системи водопостачання (арт. свердловини №289,299 та водонапірної башти) з впровадженням системи очистки питної води за адресою вул. Цілинна 16 Г в Голосіївському районі м. Києва. Загальна планова сума використання кошту 700,95 тис грн. (без ПДВ).
 •  Реконструкція Дніпровської водопровідної станції з впровадженням технології знезараження питної води діоксиду хлору, вул. Дніпроводська, 1а в м. Києві. Загальна планова сума викоритсання коштів 20 371,65 тис. грн (без ПДВ).

Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення:       

 • Реконструкція каналізаційної мережі по пров. Несторівському на ділянці від вул. Кудрявської до Вознесенського узвозу в Шевченківському районі м. Києва. Загальна планова сума використання коштів 5 114,57 тис грн. (без ПДВ).
 • Реконструкція ділянки каналізаційного колектора Д=600 мм від Столичного шосе, 33 до                вул. Підбірна, 17 у Голосіївському районі м. Києва. Загальна планова сума використання коштів                   2 186,94 тис грн. (без ПДВ).
 • Реконструкція каналізаційної мережі Д=300 мм по вул. Іллінській на ділянці від вул. Братської до вул. Почайнинської в Подільському районі м. Києва. Загальна планова сума використання коштів 23 167,50 тис грн. (без ПДВ).
 • Технічне переоснащення каналізаційної насосної станції «Конча-Заспа – 5» з впровадженням енергозберігаючого обладнання та частотного регулювання за адресою: вул. Підбірна, 20А                     в Голосіївському районі м. Києва. Загальна планова сума використання коштів 22 106,72 тис грн. (без ПДВ).
 • Технічне переоснащення каналізаційної насосної станції  «Винзавод» з впровадженням енергозберігаючого  обладнання та частотного регулювання за адресою: вул. Новопирогівська, 56 в Голосіївському районі м. Києва. Загальна планова сума використання коштів 5 223,80 тис грн. (без ПДВ).
 • Технічне переоснащення каналізаційної насосної станції «Перемога» з впровадженням енергозберігаючого обладнання та частотного регулювання за адресою: вул. Бударіна, 3                  в с. Чайки, Києво-Святошинського району, Київської області. Загальна планова сума використання коштів 10 015,58 тис грн. (без ПДВ).
 • Технічне переоснащення РУ-0,4кВ РП-283 каналізаційної насосної станції «Микільська Борщагівка № 2» за адресою  м. Київ, вул. Зодчих, 1 в Святошинському районі м. Києва. Загальна планова сума використання коштів 25 881,42 тис грн. (без ПДВ).
 • Технічне переоснащення РУ-10кВ та РУ-0,4 кВ ТП-1842 каналізаційної насосної станції «Мишоловка» за адресою вул. Столичне шосе, 13 в Голосіївському районі м. Києва. Загальна планова сума використання коштів 4 560,97 тис грн. (без ПДВ).
 • Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації. Загальна планова сума використання коштів 2 948 720,00 тис грн. (без ПДВ).

Об’єкт реалізується в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги, яка надається Урядом Японії через Японське агентство міжнародного співробітництва JICA. Наразі виконуються роботи етапу тендерного супроводу проекту в частині проведення процедури закупівлі робіт (вибору генерального підрядника). Отримано погодження JICA проекту тендерної документації на закупівлю робіт та розпочато процедуру відкритих торгів на визначення генпідрядника. Початок реалізації безпосередньо будівельних робіт заплановано на  2021 рік. Констультаційні роботи ведуться відповідно до Закону України від 02.09.2015 № 664-VIII «Про ратифікацію Договору               (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом  Японії про надання кредиту для реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації».

 

Заходи Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021-2023 роки

(затвердженої рішенням Київської міської ради «про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 – 2023 роки» від 24.12.2020 № 23/23).

                                                                                                                                                                                                Тис грн.                            

 

Найменування

Термін реалізації проєкту

Загальна кошторисна вартість

Виконано             на 01.01.2021

Затверджена програма фінансування

Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро

10.2018 –12.2022

985 435,8

 

47 453,7

 

5 000,0

 

Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації на вул. Колекторній, 1-А  в Дарницькому районі              м. Києва (Коригування).  І черга будівництва. Насосна станція першого підйому

 

12.2012 –12.2022

 

 

694 525,7

 

 

328 495,6

 

 

16 288,1

 

Реконструкція ділянки водоводу № 1 від Дніпровської водопровідної станції до насосної станції «Смородинська» (від вул. С. Скляренка, 9/2 до  просп. С. Бандери)                           в Оболонському районі м. Києва

 

03.2021 – 12.2022

 

орієнтовно

20 300,0

 

 

-

 

1 000,0

 

Реконструкція дамб мулового поля №3 Бортницької станції аерації на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області

 

09.2007 – 12.2023

 

 

295 648,0

 

 

2 255,3

 

 

2 050,0

 

Реконструкція каналізаційного колектора Д=800-900-2000 мм на вул. Вербовій на ділянці від камери гасіння напірних колекторів КНС «Ленінська Кузня»  до КНС «Оболонь» в Оболонському районі м. Києва

 

12.2018 – 11.2022

 

 

116 687,4

 

 

11 292,2

 

 

41 000,0

 

 

 В рамках виконання пріоритетних проєктів по програмі

«Французькі пільгові казначейські кредити»

 

-  Реконструкція системи водопостачання Дніпровської та Деснянської водопровідних станцій   в місті Києві, з впровадженням технології попередження гідравлічних ударів.

- Реконструкція водопровідної станції № 1 Деснянської ВС на просп. А. Навої, 1 у Дніпровському районі. Коригування.

-  Реконструкція напірних водоводів № 1 до НС-3 просп. А. Навої, 1 та № 2 від НС-2 до НС-3 від камери гасіння, включаючи Дюкери №1, №2, на ділянці від камери гасіння гідроударів на просп. А. Навої, 1 до камери переключень в районі Набережного шосе в м. Києві (загальна довжина 2-х ниток 15,2 км).

      Орієнтовна вартість реалізації трьох компонентів близько 50 млн євро. Термін реалізації проєктів – до 4 років, включаючи час на розробку (коригування) проєктної документації.

      За скоригованим проєктом тривалість будівництва становитиме 29 місяців, а кошторисна  вартість – 726,045  млн грн. Щорічна потреба у фінансуванні становить 350,0 млн грн.

 

РОЗДІЛ 9. Корпоративне управління

Звіт про корпоративне управління

У Товаристві розроблений власний Кодекс корпоративного управління, яким керується емітент. Кодекс корпоративного управління затверджений рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 20 грудня 2010 року (протокол б/н).

Текст власного Кодексу корпоративного управління у публічному доступі не перебуває.

Товариство не застосовує інші кодекси корпоративного управління (фондових бірж, об’єднань юридичних осіб)

Товариство застосовує всі положення власного Кодексу корпоративного управління.

У звітному періоді відбулись одні збори акціонерів, а саме річні загальні збори акціонерів Товариства. Протокол зборів № 1/20 від 28 квітня 2020 року.

Кворум зборів 99,813020% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

На річних зборах акціонерів було прийнято наступні рішення:

-          обрано лічильну комісію та затверджено регламент проведення зборів;

-          розглянуто звіти Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії, зовнішнього аудитора за результатами діяльності у 2019 році, та за наслідками їх розгляду всі звіти затверджено;

-          затверджено фінансову звітність Товариства за 2019 рік, плату за користування майном, розподіл прибутку, розмір дивідендів;

-          відкликано та обрано членів Наглядової ради Товариства;

-          внесено зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

 

Система внутрішнього контролю та управління ризиками Товариства охоплює всі адміністративні та виробничі процеси Товариства, діяльність його органів управління, структурних підрозділів, персоналу Товариства.

Метою системи внутрішнього контролю та управління є досягнення Товариством його основних цілей, а саме забезпечення сталого водопостачання та водовідведення міста Києва відповідно до діючих нормативних документів, отримання прибутку Товариством, розвитку Товариства та персоналу Товариства, впровадження нових технологій виробництва.

Система внутрішнього контролю та управління ризиками будується на описі, регламентації бізнес-процесів Товариства, функцій та відповідальності його структурних підрозділів, керівників та працівників. Також існує система постійного контролю та вимірювання основних показників якості продукції Товариства (лабораторії підрозділів).

Діяльність органів управління Товариства (Наглядова рада та Правління) регламентована відповідними положеннями про Наглядову раду, про Правління. Повноваження заступників генерального директора додатково визначені (описані) в наказах про розподіл обов’язків.

 

До процедур контролю належать:

1. Розмежування прав, обов’язків і відповідальності.

Кожен підрозділ Товариства, як відокремлений, так і внутрішній, має розроблене та введене в дію положення про підрозділ, в якому визначено мету та цілі підрозділу, напрямки його діяльності та відповідальності, описані елементи контролю результатів діяльності.

Кожен працівник Товариства має посадову інструкцію, з якою ознайомлений, та в якій визначені його обов’язки, права, вимоги до самоконтролю.

 

2. Візування документів і контроль за документами, та обробкою інформації.

У Товаристві впроваджена система електронного документообігу, яка охоплює всі структурні підрозділи Товариства. В цій системі реалізовані функції візування документів, включаючи договори, контроль за рухом документів.

Єдина інформаційна мережа Товариства, яка складається з комп’ютерної мережі, прикладного та спеціального програмного забезпечення, супроводжується Департаментом інформаційного забезпечення та зв’язку. В ній забезпечено контроль за доступом до мережі, безпеки використання інформаційної мережі та програмного забезпечення.

 

3. Перевірка результатів діяльності та фізичний контроль.

За допомогою системи електронного документообігу здійснюється контроль за станом  виконання документів і завдань (контроль виконавчої дисципліни).

Проведення інвентаризацій забезпечує фізичний контроль за товарно-матеріальними цінностями Товариства. З матеріально-відповідальними особами укладені відповідні договори.

За допомогою вимірювальних засобів та засобів телеметрії здійснюється постійний фізичний контроль за якістю продукції, роботою обладнання та систем.

Впроваджена система режиму та охорони забезпечує контроль за безпекою об’єктів Товариства, пропускним режимом, внутрішньою трудовою дисципліною.

 

4. Перевірка результатів діяльності, арифметичної точності записів.

Досягається за рахунок використання Товариством спеціалізованого бухгалтерського програмного забезпечення, білінгової системи, системи бюджетування витрат, в якій здійснюється порівняння планових бюджетів за фактичними надходженнями та витратами.

 

Крім згаданих вище положень структурних підрозділів та посадових інструкцій, у Товаристві за метою забезпечення функціонування системи управління та контролю ризиків. розроблено та впроваджено низку локальних нормативних актів (регламенти, порядки, положення тощо), серед яких можна визначити:

-          Положення про облікову політику та бухгалтерський облік.

-          Положення про здійснення закупівель товарів, робіт, послуг».

-          Положення про ведення договірної роботи.

-          Порядок дій під час проведення перевірок.

-          Положення про корпоративну етику.

-          Інструкція з діловодства Товариства.

-          Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію.

-          Положення про порядок проведення службових розслідувань.

-          Положення про списання основних засобів.

-          Порядок ініціювання договорів, що затверджуються правлінням Товариства.

Та інші локальні нормативні акти Товариства.