Постачання природного газу споживачам

 

1. Загальні умови постачання

1.1. Постачальник передає природний газ Споживачу, об’єкт якого підключений до газорозподільної системи, в точках виходу газотранспортної системи до відповідної газорозподільної системи.

1.2. Постачальник передає природний газ Споживачу, об’єкт якого підключений до газотранспортної системи в точках виходу з газотранспортної системи.

1.3. На Постачальника не покладаються обов’язки щодо оформлення відносин з Оператором ГРМ та витрати з розподілу природного газу, що передається за цим Договором Споживачу, об’єкт якого підключений до газорозподільної системи. Споживач несе всі витрати за розподіл природного газу мережами відповідного Оператора ГРМ.

1.4. На Постачальника не покладаються обов’язки щодо оформлення відносин з Оператором ГТС та витрати з транспортування природного газу, що передається за цим Договором Споживачу, об’єкт якого підключений до газотранспортної системи. Споживач несе всі витрати на транспортування природного газу мережами Оператора ГТС.

 1.5. На відповідний період поставки природного газу, Споживач замовляє у Постачальника весь очікуваний обсяг споживання природного газу, необхідний Споживачу, або його точці комерційного обліку, якій присвоєно окремий ЕІС-код.

1.6. Коригування договірних планових об’ємів постачання/споживання природного газу протягом місяця поставки здійснюється в порядку процедури надання реномінації, передбаченої Кодексом ГТС.

1.7. За підсумками розрахункового періоду, Споживач до 05 числа місяця, наступного за розрахунковим, зобов’язаний надати Постачальнику копію відповідного акта про фактичний об’єм (обсяг) розподіленого (протранспортованого) природного газу Споживачу за розрахунковий період, що складений між Оператором ГРМ/ГТС та Споживачем, відповідно до вимог Кодексу ГТС/ГРМ.

2. Права та обов’язки споживача

2.1. Споживач має право:

1) отримувати природний газ на умовах, укладеного Договору;

2) провести звіряння фактичних розрахунків з підписанням відповідного акта;

3) за умови відсутності простроченої заборгованості за Договором перед Постачальником, перейти на постачання природного газу до іншого постачальника та/або достроково призупинити чи розірвати Договір у встановленому Договором та чинним законодавством порядку;

4) мати інші права, передбачені чинним законодавством і Договором.

2.2. Споживач зобов’язується:

1) забезпечувати своєчасну та повну оплату поставленого природного газу згідно з умовами Договору;

2) укласти в установленому порядку договір розподілу/транспортування природного газу з Оператором ГРМ/ГТС для набуття права на правомірний відбір газу із газорозподільної/газотранспортної системи та фізичну доставку газу до межі балансової належності об’єкта Споживача;

3) самостійно контролювати власне газоспоживання та не допускати несанкціонованого відбору природного газу;

4) не допускати перевищення підтвердженого обсягу природного газу в розрахунковому періоді шляхом самостійного і завчасного обмеження (припинення) власного газоспоживання;

5) не пізніше наступного робочого дня після укладення договору постачання з новим постачальником письмово повідомити про це Постачальника та розрахуватися з ним за спожитий природний газ у строки, передбачені Договором; 2

6) безперешкодно допускати на свою територію, у приміщення, де розташовані вузли обліку газу, прилади обліку газу, лічильники газу тощо, представників Постачальника після пред'явлення ними службових посвідчень або відповідних довіреностей на вчинення вказаних дій для звіряння показань фактично використаних обсягів природного газу;

7) відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем свої зобов'язань перед Постачальником, що покладені на нього чиним законодавством та/або Договором;

8) виконувати інші обов’язки, покладені на Споживача чинним законодавством та/або Договором.

 

3. Права та обов’язки постачальника

3.1. Постачальник має право:

1) отримувати від Споживача плату за поставлений природний газ;

2) ініціювати припинення постачання природного газу Споживачу у порядку та на умовах, визначених Договором та чинним законодавством;

3) безперешкодного доступу до комерційних вузлів (приладів) обліку природного газу Споживача для перевірки показань фактично використаних Споживачем обсягів природного газу;

4) отримувати відшкодування збитків від Споживача, що понесені Постачальником у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем свої зобов'язань перед Постачальником, що покладені на нього чиним законодавством та/або Договором;

5) проводити разом зі Споживачем звіряння фактично використаних обсягів природного газу з підписанням відповідного акта;

6) мати інші права, передбачені чинним законодавством і Договором.

3.2. Постачальник зобов’язується:

1) забезпечувати постачання природного газу на умовах та в обсягах, визначених Договором, за умови дотримання Споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього та за умови дотримання Оператором ГТС свої обов'язків щодо забезпечення якості природного газу в точках виходу;

2) забезпечувати подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГТС необхідного Споживачу обсягу природного газу за умови, що Споживач виконав власні обов’язки перед Постачальником, для замовлення необхідного Споживачу обсягу природного газу;

3) своєчасно повідомляти Споживача, якщо Постачальник перебуває у процесі ліквідації, або визнання банкрутом, або Постачальник проходить по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу, або його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано, або її дію зупинено та про відсутність ресурсу природного газу;

4) виконувати інші обов'язки, покладені на Постачальника чинним законодавством та/або Договором.

 

4. Умови укладання договору;

 

 1. Підставою для постачання природного газу споживачу є:

 

 • наявність у споживача, об'єкт якого підключений до газорозподільної системи, договору розподілу природного газу, укладеного в установленому порядку між споживачем та Оператором ГРМ, та присвоєння споживачу Оператором ГРМ персонального EIC-коду як суб'єкту ринку природного газу;
 • наявність у споживача, об'єкт якого підключений до газотранспортної системи, договору транспортування природного газу, укладеного в установленому порядку між споживачем та Оператором ГТС, та присвоєння споживачу Оператором ГТС персонального EIC-коду як суб'єкту ринку природного газу;
 • наявність у споживача укладеного з постачальником договору постачання природного газу та дотримання його умов;
 • включення споживача до Реєстру споживачів постачальника у відповідному розрахунковому періоді;
 • відсутність простроченої заборгованості споживача за поставлений природний газ перед діючим постачальником (за його наявності), що має підтверджуватися письмовою довідкою діючого постачальника або складеним з ним актом звірки взаєморозрахунків.

 

 1. Постачання природного газу споживачу здійснюється за договором постачання природного газу, який укладається відповідно до вимог розділу ІІ Правил постачання природного газу, затверджених Постановою НКРЕКП від 30.09.2015р. № 2496 та за яким постачальник зобов’язаний поставити споживачу природний газ у необхідних для споживача об’ємах (обсягах), а споживач зобов’язаний своєчасно оплачувати постачальнику вартість природного газу у розмірі, строки та порядку, що визначені договором.
 2. Укладення договору постачання природного газу здійснюється з урахуванням таких вимог:

 

 

 1. Для укладення договору постачання природного газу споживач має надати постачальнику такі документи:
 • заяву про укладення договору, в якій зазначити свій персональний EIC-код та очікувані об'єми (обсяги) споживання природного газу на період дії договору;
 • належним чином завірену копію документа, яким визначено право власності чи користування на об'єкт споживача;
 • копії документів на право укладання договору, які посвідчують статус юридичної особи чи фізичної особи - підприємця та уповноваженої особи на  підписання договору, та копію документа про взяття на облік у контролюючих органах;
 • довідку (акт звірки розрахунків) про відсутність простроченої заборгованості споживача за поставлений газ перед діючим постачальником за поставлений природний газ, підписану діючим постачальником (за його наявності).

                                                          

Документи

Договір постачання природного газу

 

5. Законодавство у сфері газопостачання

Закон України "Про ринок природного газу"

Закон України «Про затвердження правил постачання природного газу»

Закон України«Про затвердження кодексу газорозподільних систем»

Постанова КМУ від 18 січня 2021р. №25

Постанова НКРЕКП від 07 квітня 2021р. №572

Закон України «Ліцензійні умови»

Кодекс газотранспортної системи

 

 

6. Вирішення спорів

 

У відповідності до пункту 9 розділу VI Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП  від 30.09.2015 року № 2496, спори між споживачем і постачальником вирішуються шляхом досудового врегулювання спорів у прозорий, справедливий і швидкий спосіб. Постачальник зобов’язаний розглянути всі скарги, отримані від споживачів, і протягом одного місяця повідомити про результати їх розгляду.

 Звернення, скарги та претензії споживачів стосовно якості постачання природного газу мають бути оформлені у письмовій формі і надані поштовим зв`язком на e-mail: KVK-GAZ@vodokanal.kiev.ua;   

 Телефон :

 (044) 541-94-39

 (044) 541-94-61

 

 

Особа, відповідальна за розв’язання спорів:

Головний інженер Верхотуров Олексій Юрійович,  Телефон: (044) 541-94-39, (044) 541-94-61

 

 

 

7. Контакти

 

 

Телефон :

 (044) 541-94-39

 (044) 541-94-61

Е-mailKVK-GAZ@vodokanal.kiev.ua;