Загальна інформація

img

bridge-over-water

42 водопровідні насосні станції

bridge-over-water

34 каналізаційні насосні станції

bridge-over-water

≈ 7 тис. км. мереж

bridge-over-water

≈ 6,5 тис. працівників

bridge-over-water

≈ 1,15 млн. абонентів

Довідка про роботу ПрАТ «АК «Київводоканал»: історія та сьогодення

 

Київводоканал – найстаріше і найпотужніше водопостачальне підприємство України та одне з найбільших у Європі.

Історія Київводоканалу тісно пов'язана з історією міста Києва. Протягом півтори тисячі років свого існування Київ, одне з найбільших міст Європи, не міг обійтися без систем водопостачання і каналізації, у процесі розвитку яких завжди знаходили застосування найцікавіші технологічні новинки кожної епохи. Першу чергу міського водогону було споруджено та запущено у 1872 році. Саме з цього року традиційно починається відлік історії Київводоканалу. Кияни вперше мали змогу оцінити переваги централізованого водопроводу, який подавав воду з Дніпра безпосередньо у їхні домівки.

У 1939 році побудовано Дніпровську водопровідну станцію з комплексом очисних споруд, включаючи знезараження питної води. Побудована у 1961 році Деснянська водопровідна станція, забезпечила основний обсяг подачі питної води місту. У 1965 році введено в експлуатацію Бортницьку станцію аерації, що забезпечила механічне і біологічне очищення усіх стічних вод Києва.

Сьогодні вода з річкової переробляється на питну та транспортується до будинків і підприємств, а потім каналізаційні стоки проходять очистку та повертається у Дніпро. Київводоканал контролює якість та склад води на кожному етапі циклу. Щодня відбирається та аналізується близько 1000 проб.

Вода з трьох джерел – Дніпра, Десни та артезіанських свердловин – піднімається на Дніпровську та Деснянську станції, де відбуваються складні технологічні процеси її обробки.

Київський водопровід складається з близько 4 200 км мереж. Саме таку відстань щодня долає 700 млн літрів чистої води, які потрапляють до осель і підприємств. Стічні води, часто з надмірним вмістом забруднюючих речовин та сміттям, по трубопроводам долають майже 3 000 км та надходять до Бортницької станції аерації, де відбувається їх механічна та біологічна очистка.

Забезпечують ці життєвонеобхідні для киян процеси майже 7-ми тисячний колектив підприємства, 450 одиниць спецтехніки, десятки об’єктів зі складним обладнанням та технологіями.

Крім того, сьогодні Київводоканал, починаючи з 2015 року, є відповідальним виконавцем найбільшого в Україні інвестпроекту у сфері ЖКГ – реконструкцію Бортницької станції аерації. Саме тоді між Урядами України та Японії підписана кредитна угода для залучення коштів на реконструкцію БСА на найбільш вигідних для України умовах від Японського агентства міжнародного співробітництва. Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію Договору у формі обміну нотами між Урядом України та Урядом Японії, а Президент України підписав його. Будівельні роботи триватимуть протягом майже 6 років.

Також завершено будівництво та введення в експлуатацію довгоочікуваного об’єкта, який забезпечує надійну роботу каналізаційної системи міста – Другої нитки Головного міського каналізаційного колектора. Відновлення активної фази будівництва відбулось у 2015 році. Це стало можливим завдяки ритмічному фінансуванню з міського і державного бюджетів у 2015-2017 роках. Таким чином, протягом останніх двох років було виконано робіт та, відповідно, освоєно коштів більше ніж за попередніх 9 років.

Важливі дати

1872 р. - споруджено та запущено в експлуатацію першу чергу міського водогону.

1894 р. - підключено першу систему централізованого каналізування.

1908 р. - через епідемію черевного тифу та холери припинено забір води з Дніпра, місто перейшло на артезіанське водопостачання.

1909 р. - Київське акціонерне товариство каналізації викуплене містом за 1 млн карбованців і стає муніципальною власністю.

1939 р. - побудовано Дніпровську водопровідну станцію з комплексом очисних споруд. Місто знову перейшло на змішане водопостачання - річкове та артезіанське.

1961 р. - побудовано Деснянську водопровідну станцію.

1965 р. - введено в експлуатацію Бортницьку станцію аерації.

1977 р. - Київське Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства було затверджене базовим підприємством для вивчення передового досвіду в галузі водопровідно-каналізаційних господарств України.

1986 р. - аварія на Чорнобильській АЕС спричинила радіоактивне забруднення води у Дніпрі. Для вирішення проблеми на Десні було споруджено плавучу насосну станцію з водоводами, які транспортували деснянську воду на очисні споруди Дніпровської водопровідної станції.

1992 р. - на базі ВУ "Київводоканал" створено державне комунальне об`єднання (ДКО) "Київводоканал".

2001 р. - ДКО "Київводоканал" реорганізоване у Відкрите акціонерне товариство "Акціонерна компанія "Київводоканал".

2010 р. - Відкрите акціонерне товариство "Акціонерна компанія "Київводоканал" реорганізоване у Публічне акціонерне товариство "Акціонерна компанія "Київводоканал".

2012 р. - Київводоканал святкує своє 140-річчя. Відкривається оновлений єдиний в Україні Музей історії каналізації.

2014 - 2015 рр. - набрав чинності закон, який визначив Київводоканал виконавцем послуг та зобов`язав укласти прямий договір з мешканцями. Тариф на водопостачання почав містити інвестиційну складову - кошти, які спрямовуються на модернізацію підприємства.

2015 р. - між Урядами України та Японії підписана кредитна угода для залучення коштів на реконструкцію Бортницької станції аерації.

2016 р. - відкрито перший сучасний центр нового формату для обслуговування споживачів - юридичних осіб.

2017 р. - завершено будівництво Другої нитки Головного міського каналізаційного колектору.

 

Переглянути статистичні дані щодо роботи Київводоканалу можна за посиланнями:

червень 2019

травень 2019

квітень 2019

березень 2019

лютий 2019

 січень 2019

 грудень 2018

 листопад 2018

 жовтень 2018

 вересень 2018

 серпень 2018

 липень 2018

 червень 2018

General information

 

 

Information about the work of PJSC "AK Kyivvodokanal": the past and the present

 

Kievvodokanal is the oldest and the most powerful water supply company in Ukraine and one of the largest in Europe.

The history of Kievvodokanal tightly bounds to the history of Kiev city. During its 1500 years of existence, Kiev, which is one of the largest cities in Europe, could not do without water supply and sewage systems. They, in its own turn, were inevitable in the process of development and manufacturing innovations in technology of each era. The first stage of the city water supply was constructed and launched in 1872. It is this year when the history of Kyivvodokanal traditionally begins its records. For the first time, Kiev residents were able to appreciate the benefits of a centralized water supply system that supplied water directly from the Dnipro river up to their homes.

1939, the Dnipro water supply station was built with combined with treatment facilities, including the disinfection of drinking water. The Desnian water supply station, built in 1961, provided the main supply of drinking water to the city. In 1965 the Bortnicheskaya aeration station was put into operation, which ensured the mechanical and biological cleaning of all Kiev waste water.

Today, the water from the river is processed into drinking water and transported to the houses and enterprises. After that, the sewage runoff flows are cleared and return to Dnipro river. Kievvodokanal controls the quality and composition of water at every stage of the cycle. About 1000 samples are selected and analyzed on a daily basis.

Dnipro river, Desna river and Artesian wells are the sources where water rises to the Dnipro and Desnian stations. These are the stations where complex technological steps of its processing take place.

Kyiv water supply consists of about 4 200 km of networks. It is a distance that 700 million liters of clean water conquers every day in order to reache homes and facilities. Sewage together with its excessive content of pollutants and garbage, overlaps nearly 3,000 km through pipelines and arrives at the Bortnicheskaya aeration station, where their mechanical and biological treatment takes place.

All of these vitally necessary for Kyiv residents processes are provided by a team of 7 thousand enterprise workers, 450 units of special equipment, dozens of objects with complex equipment and technologies.

In addition to that, starting from 2015 Kyivvodanalal is a responsible executor of the largest investment project in Ukraine in the field of housing and utilities - the reconstruction of the Bortnickaya Aeration Station. It was then, when a loan agreement was signed between the Governments of Ukraine and Japan in order to raise funds for the BAS reconstruction relying on the most favorable conditions for Ukraine from the Japanese Agency of International Cooperation. The Verkhovna Rada of Ukraine enacted legislation on the ratification of the Agreement in the form of note exchange between the Government of Ukraine and the Government of Japan. The President of Ukraine signed it. The construction works will last for almost 6 years.

Also, the construction of a long-awaited facility - the second thread of the Main City Sewer Collector, which ensures the reliable work of the city sewer system, has been completed and put into operation. The restoration of the active phase of construction works took place in 2015. It was possible due to rhythmic financing from the city and state budgets in 2015-2017. Thus, for the past two years, the work has been completed and assimilated funds have comprised much bigger sum than in the previous 9 years accordingly.

The most important dates

1872 - the first turn of the city water supply was constructed and put into operation.

1894 - the first centralized sewerage system is connected according to the complete separation scheme.

1908 - because of epidemic of typhoid fever and cholera the water supply company stopped the collection of drinking water from the Dnieper. Kiev switched completely to the artesian water supply.

1909 - Kiev joint stock company had been bought by the city for 1 million karbovantsiv and became a municipal property.

1939 - Dniprovska plumbing station with a complex of treatment facilities was built.

1961 - Desnianska  water supply station was built.

1965 - Bortnitska station of aeration was put into operation.

1977 - Kyiv Industrial Water Supply and Sewerage Utilities Management was approved as the basic enterprise for the study of best practices in the field of water supply and sewerage enterprises of Ukraine.

1986 - the accident at the Chernobyl Nuclear Power Plant caused radioactive contamination of the Dnipro River. In order to solve the problem a floating pumping station with water conduits was constructed on the Desna River. It transported the desnian water to the treatment facilities of the Dniprovska water supply station.

1992 - on the basis of IM ''Kievvodokanal" a state utility association ''Kievvodokanal" was created.

2001 - the state communal assosiation Water Supply and Sewerage Enterprise "Kievvodokanal" was reorganized in the Open joint-stock Company "Joint-Stock Company "Kievvodokanal".

2010 - "Joint-Stock Company "Kievvodokanal" was reorganized into public joint-stock Company "Joint-Stock Company "Kievvodokanal".

2012 - Kievvodokanal celebrates its 140th anniversary. The updated and only museum of the history of sewerage in Ukraine is opened.

2014-2015 - after the law that identified Kievvodokanal as the service provider took effect it ordered to conduct direct control with the inhabitants. Tariff for water supply and water drainage began to contain the investment component.

2015 - a loan agreement between the Governments of Ukraine and Japan has been signed to raise funds for the Bortnytska Station of Aeration.

2016 - the first new format modern center was opened for servicing consumers - legal entities.

2017 - the construction of the Second thread of the Main City Sewerage Collector is completed.